+358 03 474 5900 | info ( a ) klubin.fi

Slide background

KLUBIN VERKKOKAUPASTA

Lahjakortit
Pääsyliput
Elämyspaketit

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1.    Rekisterinpitäjä

Mäntän Klubi Oy

Rekisterinpitäjä määrittelee asiakastietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot ja vastaa myös siitä, että asiakastietojen käsittely tapahtuu lainmukaisesti.

 

2.    Edustaja rekisteriin liittyvissä asioissa        

Iris Mäkinen, toimitusjohtaja. Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Pia Riihonen, palvelupäällikkö Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Päivi Kakkuri, palvelupäällikkö Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


3.    Rekisterin nimi        

Asiakas- ja henkilöstörekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Asiakastietojen käsittely perustuu
•    rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tai
•    sopimukseen rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä.

Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden asiakkuussuhteeseen Mäntän Klubi Oy:n.  

Henkilöstörekisterissä olevien henkilötietoja käsittely perustuu sopimukseen työntekijän ja työntekijän välillä.

Huomioitavaa, kun tietoja käsitellään asiakkuus- ja henkilöstösuhteen nojalla:

Asiakkuussuhde syntyy tyypillisesti silloin, kun asiakas varaa tai käyttää rekisterinpitäjän palveluita. Asiakkuussuhde voi syntyä myös, kun henkilö rekisteröityy rekisterinpitäjän palvelun käyttäjäksi, jossa hän voi omilla tunnuksillaan tehdä varauksia ja tilauksia palveluista yms. Asiakkuussuhde voi syntyä myös, kun asiakas tilaa rekisterinpitäjältä uutiskirjeen.


1)    Rekisterinpitäjä käsittelee asiakastietoja myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen perustuen. Tällä perusteella käsitellään henkilötietoja, joita kuluttaja-asiakkaalta otetaan pöytä- tai huonevarausta tehtäessä tai huone- ja ravintolalaskutusta varten.   
2)    Rekisterinpitäjä käsittelee asiakastietoja myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen perustuen. Tällä perusteella käsitellään tietoja, joita kuluttaja-asiakkaalta otetaan uutiskirjeen lähettämistä varten.

 
5.    Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Asiakasrekisterissä olevien asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:
-    asiakassuhteen hoito ja kehittäminen
-    asiakassuhdeviestintä
-    asiakkaan tekemien varausten käsittely
-    palveluiden myynti ja toteutus
-    maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvä henkilötietojen käsittely
-    rekisterinpitäjän palvelujen markkinointi,
-    rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen
-    palkkojen maksamiseen ja muihin lakisääteisiin toimiin

Asiakkaan mahdollisia erityisruokavaliotietoja käytetään vain ruoan valmistukseen ja tarjoiluun.


6.    Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaista seuraavia henkilötietoja
•    asiakkaan etu- ja sukunimi, syntymäaika, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite
•    kansalaisuus
•    varauksia koskevat tiedot
•    asiakkaan maksutapatiedot, laskutustiedot, mahdolliset maksuviivetiedot
•    tieto siitä, jos asiakas on kieltänyt käyttämästä tietoja suoramarkkinointiin
•    tieto siitä, jos asiakas on antanut suostumuksen sähköiseen suoramarkkinointiin (markkinointi tekstiviestitse tai sähköpostitse)
•    tiedot palvelujen käytöstä ja ostoista
•    asiakkaan valintoja ja toiveita koskevat tiedot (kuten huonetta koskevat erityistoiveet, esteettömyysasiat)
•    mahdolliset asiakaspalaute- ja reklamointitiedot
•    mahdolliset erityisruokavaliotiedot
 

Yritysten yhteyshenkilötietojen käsittely

 
Rekisterinpitäjä käsittelee yritysasiakkaidensa kohdalla seuraavia henkilötietoja:
-    Yritysasiakkaan yhteyshenkilön henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
-    Yrityksen yhteyshenkilön ilmoittamat lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot

 

7.    Mistä henkilötiedot saadaan

-    Rekisteröidyltä itseltään
-    Palvelujen ostosta/majoittautumisesta saadut tiedot
-    Muilta varaussivustoilta, mm. Booking.com

 

8.    Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ellei viranomainen sitä pyydä. Alihankkijoille luovutetaan asiakkaan tietoja siinä tapauksessa, että liittyvät palveluntarjontaan, mm. erikoisruokavaliot.


Käsittelyn ulkoistaminen

Asiakasrekisterin suoramarkkinointiin käytettävien yhteystietojen käsittelijänä Pelismo Oy yritys, joka tarjoaa rekisterinpitäjälle suoramarkkinointiviestien lähettämiseen tarvittavan ohjelmistopalvelun.


9.    Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle

Jos tietoja ei siirretä kolmansiin maihin, voidaan selosteessa todeta, että tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.


10.    Henkilötietojen säilytysaikaa koskevat kriteerit

Asiakasrekisterissä olevia asiakkaan henkilötietoja käsitellään asiakkuussuhteen ajan. Rekisterinpitäjä katsoo asiakkuuden päättyneeksi, jos asiakas ei ole käyttänyt rekisterinpitäjänä olevan yrityksen Mäntän Klubi Oy: palveluja. Aika lasketaan sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin asiakas on viimeksi käyttänyt yrityksen palveluita. Tiedot poistetaan asiakkuuden päätyttyä 12 kuukauden kuluessa, ellei tietojen säilyttämiseen ole olemassa muuta perustetta.
Henkilötietoja säilytetään seuraavan kalenterivuoden loppuun ellei lain mukaan muuta edellytetä.

Asiakkuuden päättymisen jälkeen tietoja voidaan säilyttää esimerkiksi, jos se on tarpeen reklamaatioasioiden käsittelyä varten. Asiakasrekisterissä olevien tietojen säilytysajassa noudatetaan aina lain edellyttämiä säilytysaikoja. Kirjanpitolain nojalla säilytettäviä tietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kuin kirjanpitoaineistoa (tositteita) on kirjanpitolain nojalla säilytettävä.  

Yritysasiakkaiden yhteyshenkilötiedot poistetaan vastaavalla tavalla sen jälkeen kun yrityksen asiakkuus katsotaan päättyneeksi.

Kun tietoja käsitellään myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen nojalla, tietoja säilytetään sopimuksen tultua suoritetuksi niin kauan kuin asiakkuussuhde on olemassa tai käsittelyyn on olemassa muu peruste (esim reklamaatiotapaukset tai kirjanpitolaki).

 Asiakkuussuhteen aikana käsitellään vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta. Rekisterinpitäjä suorittaa säännöllisesti määräaikaistarkastuksia tarpeettomien tietojen poistamiseksi.

Kun asiakkuussuhde päättyy, asiakkaiden tiedot voidaan siirtää yrityksen suoramarkkinointirekisteriin sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka eivät ole kieltäneet tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin.


11.    Rekisteröidyn oikeuksista

Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun nojalla (tietosuoja-asetus artikla 6 artikla 1 kohta e alakohta). Tässä tapauksessa oikeutetun edun muodostaa asiakkuussuhde. Henkilötietoja käsitellään myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen perusteella. Tätä käsittelyperustetta on selostettu tarkemmin tietosuojaselosteen kohdassa 4. 

Kun tietoja käsitellään oikeutetun edun ja sopimuksen nojalla, rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 

Rekisteröidyn oikeus päästä omiin tietoihinsa

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin (=tarkastusoikeus) sen selvittämiseksi käsitelläänkö häntä koskevia tietoja jäsenrekisterissä tai että niitä ei käsitellä.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on sen nojalla oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

 

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä poistettava rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

-    henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
-    rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
-    rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten (käsittely on tässä tapauksessa mahdollista kuitenkin muihin tarkoituksiin)
-    henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

Vaikka jokin edellytyksistä täyttyisi, ei tietoja tarvitse poistaa jos käsittely on tarpeen esimerkiksi rekisterinpitäjään sovellettavaan EU-oikeuteen tai kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 

Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, kun tietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella.

Jos rekisteröity on vastustanut tietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, rekisteröidyn tulee yksilöidä erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa oikeutetun edun perusteella tapahtuvaa käsittelyä. Rekisterinpitäjällä voi jatkaa tietojen käsittelyä vastustuksesta huolimatta jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa, tietoja ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen.

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vastustaa henkilötietojen käsittelyä, kun käsittely perustuu sopimukseen.
      

Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista

Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä rajoitettava henkilötietojen aktiivista käsittelyä seuraavissa tilanteissa:

-    rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä on rajoitettava siksi aikaa, kunnes rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden
-    käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vaatii henkilötietojen poistamisen sijaan tietojen käsittelyn rajoittamista
-    rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai
-    rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä (vastustusoikeudesta yllä) ja sen arviointi, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet on kesken.

Käsittelyn rajoituksen kestäessä tietoja saa lähtökohtaisesti vain säilyttää. Tietoja saa käsitellä myös oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä. Ennen kuin käsittelyn rajoitus poistetaan, siitä on ilmoitettava rekisteröidylle.


Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin henkilötietoja, joita käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla sekä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa sekä siirrettyä henkilötiedot suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

Oikeuksien käyttämistä koskeva pyyntö tai vaatimuksen tekeminen

Rekisteröidyn tulee tehdä tarkastusoikeutta koskeva pyyntö 2. kohdassa tarkoitetulle rekisterinpitäjän edustajalle.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja pyynnössä tulee olla rekisteröidyn omakätinen allekirjoitus. Rekisterinpitäjällä on myös oikeus varmistaa pyynnön tekijän henkilöllisyys virallisesta henkilöllisyystodistuksesta ja muilla tarpeellisilla tavoilla, joilla voidaan varmistaa se, että henkilötietoja ei luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen.

Mitä tässä on todettu tarkastuspyynnön tekemisestä, koskee myös muun rekisteröidyn oikeuden toteuttamista koskevaa pyyntöä tai vaatimusta.

 

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

13. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän edustajaan yrityksen toimistolla tai postitse osoitteeseen Tehtaankatu 33, 35800 Mänttä Mäntän Klubi Oy.

 

Mänttä 17.5.2018

Iris Mäkinen
toimitusjohtaja


Mäntän Klubi

Tehtaankatu 33
35800 Mänttä

puh. +358 (0)3 4745 900
info[AT]klubin.fi

Aamiainen
Ma klo 8.00-9.00
Ti-pe klo 7.00-9.00
La-su klo 9.00-10.30

Myyntipalvelu
info@klubin.fi
 +358 (3) 474 5900

Ravintolamme avoinna tilauksesta.

Mäntän Klubi joululomalla 22.12.2023 - 7.1.2024.
Varaustiedustelut: Iris Mäkinen, puh. 0400 729 020

 

TripAdvisor logo oiva sinettilogo rgb

Arthotel Honkahovi

Johtokunnantie 11
35800 Mänttä

puh. +358 (3) 474 5900

Aamiainen tarjoillaan Mäntän Klubilla, Tehtaankatu 33.
Ma klo 8.00-9.00
Ti-pe klo 7.00-9.00
La-su klo 9.00-10.30

Honkahovin ravintola avoinna tilauksesta.

Honkahovi joululomalla 22.12.2023 - 7.1.2024.
Varaustiedustelut: Iris Mäkinen, puh. 0400 729 020

 

TripAdvisor logo oiva sinettilogo rgb
© Klubin 2023. All rights reserved. Site by Aidia.