+358 03 474 5900 | info ( a ) klubin.fi

Slide background

KLUBIN VERKKOKAUPASTA

Lahjakortit
Pääsyliput
Elämyspaketit

MÄNTÄN KLUBI OY MATKUSTAJAREKISTERI

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Mäntän Klubi Oy matkustajarekisterissä tapahtuvasta matkustajatietojen käsittelystä.

 

1. Matkustajarekisterinpitäjä

Mäntän Klubi Oy, y-tunnus 2394510-3
Tehtaankatu 33, 35800 Mänttä
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

2. Yhteyshenkilö matkustajatietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa

Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on Pia Riihonen, puh.03-4745900, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

3. Rekisterin nimi

Matkustajarekisteri

 

4. Matkustajatietojen käsittelyn oikeusperuste

Matkustajatietojen käsittely ja matkustajarekisterin pitäminen perustuu majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettuun lakiin.

 

5. Matkustajatietojen käsittelyn tarkoitukset

Majoitus- jaravitsemistoiminnasta annettuun lakiin perustuen majoitustoiminnan harjoittaja voi pitää automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai manuaalisesti jäljempänä kohdassa 6 yksilöidyistä matkustajatiedoista rekisteriä (matkustajarekisteri).

Matkustajatietoja ja matkustajarekisteriä käytetään yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä rikosten ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi sekä tilastojen laatimiseen. Majoitustoiminnan harjoittaja voi käyttää matkustaja- tietomatkustajarekisteriä myös asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin

 

6. Käsiteltävät matkustajatiedot

Matkustajarekisterissä käsitellään laissa mainittuja matkustajatietoja:

- matkustajan nimi ja suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika sekä kansalaisuus
- mukana olevan puoliso* sekä alaikäisten lasten nimet ja henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat
- matkustajan osoitemajoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä (mikäli tiedossa)
- maa, josta Suomeen saavutaan (jos matkustajan asuinpaikka ei ole Suomi)
- matkustusasiakirjan numero (ei tarvita pohjoismaan kansalaiselta eikä Suomessa asuvalta)
- vapaaehtoinen tieto: tapahtuuko majoittuminen vapaa-ajanvieton, työn, kokouksen vai muun syyn takia. Ryhmämatkalle osallistuvista matkustajista voidaan tehdä yhteinen matkustajailmoitus.

* Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa tai henkilöä, joka elää matkustajan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

 

7. Mistä matkustajatiedot saadaan

Matkustajatiedot saadaan matkustajailmoituksesta, jonka matkustaja tai ryhmämatkan kohdalla ryhmämatkanjohtaja täyttää ja vahvistaa allekirjoituksellaan.

 

8. Matkustajatietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Matkustajatietoja ei luovutetaulkopuolisille. Viranomaisille matkustajatietoja voidaan luovuttaa lakiin perustuen. Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain mukaan majoitustoiminnan harjoittajan on salassapitosäännösten estämättä toimitettava ulkomaalaista koskevatmatkustaja- tiedot viivytyksettä sen kihlakunnan poliisilaitokselle, jonka toimialueella toiminnanharjoittajan majoitusliike sijaitsee. Poliisilla on oikeus saada muidenkin kuin ulkomaalaisten matkustajien matkustajatietoja, jos ne ovat poliisin virkatehtävien hoitamiseksi tarpeen.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain nojalla seuraaville viranomaisille on näiden pyynnöstä annettava matkustajatietoja, kun viranomainen tarvitsee niitä laissa tarkemmin määriteltyjen virkatehtävien hoitamiseen:

• Rajavartiolaitos
• Tullilaitos
• Pelastusviranomainen
• Terveydensuojeluviranomainen
• Puolustusvoimat

 

9. Matkustajatietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Ei siirretä ulkopuolelle.

 

10. Matkustajatietojen säilytysaika

Noudatamme matkustajatietojen säilytyksessä kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Matkustajailmoitukset ja -tiedot säilytetään yhden vuoden ajanmatkustajailmoituksen allekirjoittamispäivästä. Tämän jälkeen ne hävitetään.

 

11. Rekisteröidyn oikeuksista henkilötietojen käsittelyyn liittyen

Matkustajatietojen käsittely ja matkustajarekisterin pitäminen perustuu lakiin. Majoitustoiminnan harjoittaja voi käyttää matkustajatietoja myös asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin, jollei matkustaja ole käyttänyt henkilötietolain 30 §:ssä tarkoitettua kielto-oikeuttaan.

Matkustajalla on rekisteröitynä seuraavat oikeudet:

- Rekisteröidyn oikeus päästä omiin tietoihinsa
- Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin (=tarkastusoikeus) sen selvittämiseksi käsitelläänkö häntä koskevia matkustajatietoja.


Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Sähköiseen matkustajarekisteriin kirjataan vain niitä tietoja, jotka on merkitty matkustajailmoitukseen ja jonka ilmoituksen täyttäjä vahvistaa allekirjoituksellaan. Sähköiseen matkustajarekisteriin merkityt tiedot ovat oikeita ja täydellisiä, jos ne vastaavat matkustajailmoitukseen merkittyä. Majoitusliike huolehtii, että matkustajarekisterin tiedot vastaavat matkustajailmoituksen tietoja. Väärät tiedot korjataan viipymättä oma-aloitteisesti tai matkustajan vaatimuksesta. Rekisteröidyn korjausvaatimus voi johtaa matkustajarekisterin tietojen korjaamiseen vain siinä tapauksessa, että rekisteriin tallennettu tieto ei vastaa matkustajailmoituksen tietoa.


Oikeus tietojen poistamiseen

Matkustajatietoja käsitellään lakiin perustuen niin kauan kuin majoitus - ja ravitsemistoiminnasta annettu laki vaatii. Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia matkustajatietojensa poistamista niin kauan kuin tietoja on lain mukaan säilytettävä. Rekisteröity voi vaatia tietojensa poistoa, jos majoitustoiminnan harjoittaja käyttää matkustajatietoja lain määräämän säilytysajan jälkeenkinasiakaspalveluun tai suoramarkkinointiin. Rekisteröity voi tällöin vaatia, että häntä koskevat matkustajatiedot poistetaan ilman aiheetonta viivytystä, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy -henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin:

- rekisteröity vastustaa matkustajatietojensa käsittelyäasiakaspalveluun tai suoramarkkinointiin
- henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

Vaikka jokin edellytyksistä täyttyisi, ei tietoja tarvitse poistaa, jos käsittely on tarpeen esimerkiksi rekisterinpitäjään sovellettavaan EU-oikeuteen tai kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan käsittelyä edellyttävän lakisääteien velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.


Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä

Rekisteröity ei voi vastustaamatkustajatietojensa käsittelyä niihin tarkoituksiin, jotka laki määrää. Rekisteröity voi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain nojalla kieltää matkustajatietojen käytön asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin tietoja kerättäessä ai myöhemmin. Jos rekisteröity vastustaa matkustajatietojensa käyttöä näihin tarkoituksiin, ei niitä enää käsitellä näihin tarkoituksiin.  Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista Tietosuoja-asetuksen nojalla rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa aktiivista käsittelyä määrätyissä tilanteissa:

- rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä on rajoitettava siksi aikaa, kunnes rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden
- käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vaatii henkilötietojen poistamisen sijaan tietojen käsittelyn rajoittamista
- rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä ja sen arviointi, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet, on kesken.

Käsittelyn rajoituksen kestäessä tietoja saa lähtökohtaisesti vain säilyttää. Tietoja saa käsitellä myös oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä. Ennen kuin käsittelyn rajoitus poistetaan, siitä on ilmoitettava rekisteröidylle.

Matkustajatietojen käsittely perustuu lakiin ja siinä määritetään matkustajatietoja käyttötarkoitukset ja mille viranomaisille tietoja luovutetaan. Rekisteröidyn oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista ei voi näin ollen johtaa tilanteeseen, jossa laissa olevia säännöksiä matkustajatietojen käsittelystä ei noudatettaisi.

 

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

13. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Matkustajatietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

Sen varmistamiseksi, että matkustajatietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.


Mäntän Klubi

Tehtaankatu 33
35800 Mänttä

puh. +358 (0)3 4745 900
info[AT]klubin.fi

Aamiainen
Ma klo 8.00-9.00
Ti-pe klo 7.00-9.00
La-su klo 9.00-10.30

Myyntipalvelu
info@klubin.fi
 +358 (3) 474 5900

Ravintolamme avoinna tilauksesta.

TripAdvisor logo oiva sinettilogo rgb

Arthotel Honkahovi

Johtokunnantie 11
35800 Mänttä

puh. +358 (3) 474 5900

Aamiainen tarjoillaan Mäntän Klubilla, Tehtaankatu 33.
Ma klo 8.00-9.00
Ti-pe klo 7.00-9.00
La-su klo 9.00-10.30

Honkahovin ravintola avoinna tilauksesta.

TripAdvisor logo oiva sinettilogo rgb
© Klubin 2024. All rights reserved. Site by Aidia.